THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 800/TTg-KTN V/v cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2931/BGTVT- VT ngày 07 tháng 5 năm 2008 về việc cấp Giấy phép kinh doanh vậnchuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không choCông ty cổ phần hàng không Tăng Tốc (Air Speed-Up Corporation), có trụ sở chínhtại 80/10 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, như đềnghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải thựchiện cấp giấy phép theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29tháng 6 năm 2006, Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chínhphủ và chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tạm thời chưa nhận thủ tụcxin cấp phép thành lập hãng hàng không mới. Riêng việc thành lập hãng hàngkhông cổ phần trên cơ sở tổ chức lại VASCO, yêu cầu Tổng công ty Hàng khôngViệt Nam sớm hoàn chỉnh Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 1718/VPCP-CN ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng khẩntrương xây dựng lộ trình hợp lý trong việc cấp phép thành lập mới các hãng hàngkhông, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày25 tháng 4 năm 2007./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC;- UBND thành phố Hồ Chí Minh;- Cục Hàng không Việt Nam;- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;- Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải