BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 802/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc TTHQ đối với linh kiện máy tính xách tay

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan TP.HCM

Trả lời công văn số 351/BC-HQTPngày 14/02/2008 và công văn số 117/HQTP-NV ngày 15/1/2008 của Cục Hải quan TP.HCM về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa là linh kiện máy tínhxách tay mới 100% và đã qua sử dụng nhập khẩu theo loại hình gia công của Côngty CP Bệnh viện Máy tính iCARE, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay hình thức dịch vụ mớicủa Công ty iCARE cùng với một số trường hợp khác đang được Tổng cục Hải quantrình Bộ Tài chính trao đổi với Bộ Công thương đề nghị giải thích rõ hơn nộidung gia công qui định tại Điều 178, Luật Thương mại. Vì vậy, các công việc màCông ty iCARE thực hiện nói trên có được xem là công đoạn gia công hay khôngphải chờ ý kiến của Bộ Công thương.

Trong khi chưa có ý kiến chínhthức của Bộ Công thương, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải thích chodoanh nghiệp biết đồng thời đề nghị doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với Bộ Côngthương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc