THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 802/TTg-KTN V/v triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số 3198/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2008 và số 387/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 01năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1097/BKH-KTĐN ngày21 tháng 02 năm 2008), Xây dựng (văn bản số 322/BXD-GĐ ngày 28 tháng 2 năm2008), Tài chính (văn bản số 5390/BTC-TCĐN ngày 12 tháng 5 năm 2008) về chủtrương triển khai một số hạng mục Dự án xây dựng cầu Cần Thơ, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép phân đoạn thi công nút giao IC3 thuộc Dự án xâydựng cầu Cần Thơ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số387/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2008 và ý kiến các Bộ nêu trên. Bộ Giaothông vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để thực hiện bảo đảmyêu cầu về kỹ thuật, tiến độ, tránh lãnh phí.

2. Đồng ý về nguyên tắc bổ sung hạng mục hệ thống quan trắccầu dây văng vào phạm vi Dự án.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh, bổ sungDự án theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải