VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8027/VPCP-ĐP V/v lập Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020".

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa ThiênHuế.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại vănbản số 3314/UBND-KH ngày 27 tháng 6 năm 2008 về việc xin chủ trương thành lậpĐề án phát triển kinh tế Vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý tỉnh Thừa Thiên Huế lập Đề án "Phát triển kinhtế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm2020".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);- Đồng chí Trương Tấn Sang (để b/c);- Văn phòng Trung ương Đảng;- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, GTVT, TN&MT, LĐTBXH;- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế;- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT,các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, KGVX;- Lưu: VT, ĐP(5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng