THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 804/TTg-KTTH V/v kinh phí để thực hiện dự án "Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tin tức cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC"

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các văn bảnsố 431/BTTTT-KHTC ngày 14 tháng 02 năm 2008 và số 1471/BTTTT-KHTC ngày 12 tháng5 năm 2008, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 1356 BKH/KCHT&ĐTngày 03 tháng 3 năm 2008 và số 3042/BKH-LĐVX ngày 29 tháng 4 năm 2008, Tàichính tại văn bản số 2406/BTC-ĐT ngày 04 tháng 3 năm 2008 về việc hỗ trợ kinhphí để thực hiện dự án "Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tin tức choĐài truyền hình kỹ thuật số VTC", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 26,9 tỷ đồng từ dự toán ngân sáchnăm 2009 cho Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện dự án "Đầutư thiết bị sản xuất chương trình tin tức cho Đài truyền hình kỹ thuật sốVTC".

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quảnlý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính tìmnguồn vốn bổ sung cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2008, hoặc cânđối, bố trí trong kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách năm 2009 cho BộThông tin và Truyền thông để hoàn trả số vốn tạm ứng trên theo quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, TTĐT, Vụ KG-VX;- Lưu: VT,KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng