VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8041/VPCP-ĐP V/v giải quyết đề nghị của tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại Công văn số 152/BC-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(Công văn số 7354/BKH-KTĐP < ngày 09/10/2008), Tài chính (Công văn số 13203/BTC-ĐTngày 4/11/2008), Giao thông vận tải (Công văn số 8009/BGTVT-KHĐT ngày31/10/2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về vốn xây dựng Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh: giao BộTài chính tạm ứng vốn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báosố 186/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ để sớm hoànthành công trình, đưa vào sử dụng.

2. Về bổ sung vốn từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự ánTrục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vàokế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

3. Về vốn xây dựng ngoài hàng rào đối với các dự án lớn trênđịa bàn khu kinh tế Nam Phú Yên: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về vốn đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển giaiđoạn 1 trên địa bàn Tỉnh: giao Bộ Tài chính tạm ứng vốn năm 2009 để có nguồnthanh toán các khối lượng công việc đã hoàn thành của dự án xây dựng tuyếnđường bộ ven biển giai đoạn 1.

5.Về chuyển đường tỉnh lộ 645 thành quốc lộ và hỗ trợ vốnnâng cấp đường 645: Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 03 tháng8 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhândân tỉnh Phú Yên biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các PTTg CP (để báo cáo);- TU, HĐND tỉnh Phú Yên;- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN;- Lưu: VT, ĐP(5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng