ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 8047/UBND-VX
V/v chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào Tạo
- Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội;
- Ngân hàng Chính sách Xã Hội Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp, Cơ sở đào tạo Nghề trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụngđối với học sinh, sinh viên và Công văn số 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chínhsách Xã hội ngày 02 tháng 10 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ngân hàng Chínhsách Xã Hội – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 462/TTr-NHCSHCMngày 22 tháng 10 năm 2007 về đề nghị chỉ đạo Chương trình tín dụng cho họcsinh, sinh viên;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiếnchỉ đạo như sau:

1. Giao Ngân hàng Chính sách Xã hộithành phố chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các quận – huyện tổ chức triển khai chươngtrình tín dụng cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục vayvốn cho học sinh sinh viên đến tất cả các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung họcchuyên nghiệp, Trung học Nghề và cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố;đồng thời, nắm nhu cầu vay vốn và số đối tượng cần vay hỗ trợ chi phí cho họctập, sinh hoạt để triển khai cho vay, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các emhọc sinh, sinh viên; thực hiện giải ngân nhanh chóng, kịp thời; chủ động vềnguồn vốn; không để ách tắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụhưởng chương trình sớm nhận được vốn vay theo quy định.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủđộng phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trênđịa bàn thành phố tổng hợp, thống kê nhu cầu đăng ký xin vay vốn của học sinh,sinh viên đang học tại các trường có đủ các điều kiện vay ưu đãi, để Ngân hànhChính sách Xã hội thành phố triển khai cho vay theo quy định.

3. Giao Sở Lao động Thương binh vàxã hội chủ động phối hợp với các Trường Cao đẳng Nghề, Trung học Nghề và các cơsở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố tổng hợp, thống kê nhu cầu đăng lý xinvay vốn của học sinh, sinh viên đang học tại các trường có đủ điều kiện vay ưuđãi, để Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố triển khai việc cho vay theo quyđịnh.

4. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyệntriển khai, phổ biến sâu rộng chủ trương tín dụng cho học sinh, sinh viên đếntừng phường, xã, thị trấn; tổ chức tốt việc thông tin tuyên truyền để mọi ngườidân có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn cho con em học tập sớm tiếp cậnđược với chương trình tín dụng ưu đãi này; chỉ đạo các Ủy ban nhân dân phường,xã, thị trấn điều tra lập danh sách và xác nhận đúng đối tượng hộ gia đình đượcvay vốn; xác nhận hộ nghèo hoặc hộ diện khó khăn do các Tổ tiết kiệm và vay vốncủa các Hội, Đoàn thể đưa lên để các hộ này được vay vốn tại Ngân hàng Chínhsách Xã hội quận, huyện.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thành phố và các Đoàn thể thành phố phối hợp công tác thông tin tuyêntruyền chủ trương này đến từng cấp hội trực thuộc, các Tổ tiết kiệm và vay vốndo Hội, Đoàn thể quản lý; các cơ quan thông tin đại chúng, các Báo, Đài trênđịa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chương trình tíndụng cho học sinh, sinh viên. Trong quá trình thực hiện tuyên truyền cần phốichặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để thông tin được kịp thờivà chính xác./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ “để báo cáo”;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Sờ - ngành thành phố;
- Báo, Đài thành phố;
- Các Trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn TP;
- VPHĐ-UB: CPVP, Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (VX-Nh) L.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài