VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 8049/VPCP-KTTH
V/v báo cáo hiệu quả hoạt động của DNNN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tổng công ty Nhà nước.

Đểchuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009 củaChính phủ liên quan đến các nội dung đánh giá hiệu quả hoạt động của doanhnghiệp Nhà nước và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quảnlý ngân sách, tài sản nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Giao Bộ Tài chính chủ trì tổ chức đánh giá toàn bộ tình hình hoạt động và hiệuquả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước cho đến thời điểm hiện nay.

2.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí năm 2008 và kế hoạch triển khai công tác thực hành tiết kiệm chốnglãng phí từ năm 2009, trong đó cần cụ thể hóa các nội dung thực hiện (công tácphí; sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại; sử dụng điện, xăng dầu…). Cácnội dung báo cáo nêu trên phải được đưa ra thảo luận và thống nhất tại Hội nghịtổng kết công tác năm của Bộ, cơ quan, đơn vị. Kết quả cụ thể gửi Bộ Tài chính.

3.Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể công tác tổng kết thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí và tổng hợp tình hình chung của các Bộ, ngành và địaphương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2008, kể cả nội dungquy định tại điểm 1 nêu trên.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Giám đốcTổng công ty nhà nước (giám đốc công ty nhà nước) biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;- Thủ tướng CP, các Phó TTg CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng QH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ, cục, đơn vị trực thuộc.
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng