VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8059/VPCP-KTN
V/v khai thác, thu hồi quặng chì, kẽm vùng ngập nước lòng hồ thuộc Dự án thủy điện Nho Quế I

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;
- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (công văn số 1719/UBND-VP ngày 17 tháng 6 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (côngvăn số 3982/BTNMT-ĐCKS ngày 10 tháng 10 năm 2008), Bộ Công thương (công văn số 5706/BCT-CNNg ngày 4 tháng 7 năm 2008) và của Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế1 (công văn số 4499CV/NQ1-HĐQT ngày 26 tháng 9 năm 2008) về việc khai thác, thuhồi quặng chì, kẽm vùng ngập nước lòng hồ thuộc Dự án thủy điện Nho Quế I tạithôn Khai Hoang I, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cấp phép khai thác,thu hồi khoáng sản chì, kẽm vùng ngập nước lòng hồ thuộc Dự án thủy điện Nho QuếI tại thôn Khai Hoang I, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang lựa chọn doanh nghiệp có đủ nănglực tài chính, kinh nghiệm khai khoáng để thực hiện việc khai thác, thu hồi.

Việc khai thác, thu hồi khoáng sản chì, kẽm phải khẩn trương,đảm bảo không lãng phí tài nguyên khoáng sản và ảnh hưởng đến tiến độ của Dự ánthủy điện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh HàGiang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Vụ: TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng