THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 806/TTg-KGVX V/v thành lập Trường Đại học Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1190/TTr-BGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2008 về việc xin chủ trương thành lậpTrường Đại học Việt Bắc, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép thành lập Trường Đạihọc Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫnviệc xây dựng Đề án khả thi thành lập Trường nêu trên, trình cấp có thẩm quyềnquyết định theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng CP, các PTTgCP;- BSL Trường Đại học Việt Bắc;- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TCCB, PL, TH, TTĐT; - Lưu: VT, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân