CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 807/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án "Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk"

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an,
- Bộ Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4022 BKH/KTĐN ngày 27 tháng 6 năm 2002) về việc phê duyệt dự án và Thoả thuận thực hiện dự án "Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự án "Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk" do Chính phủ CHLB Đức tài trợ 5 triệu DM và Bản Thỏa thuận thực hiện kèm theo công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk cần lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn nói trên.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

- Cho phép dự án mua 3 xe ô tô gồm 2 xe ô tô Landcruiser và 1 xe Toyota Hilux pickup để phục vụ cho hoạt động của dự án. Thể thức mua xe thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 463/CP-KTTH ngày 29 tháng 5 năm 2001 và số 199/CP-KTTH ngày 25 tháng 2 năm 2002.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với Đại sứ quán CHLB Đức về Bản Thoả thuận thực hiện dự án nói trên./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng