BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 807/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 112/CT-THNVDTngày 07/01/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về thu tiền sử dụng đất đối vớitrường hợp được giao đất thực tế và hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngàyNghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành;Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc áp dụng văn bảnquy phạm pháp luật: “1- Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểmcó hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tạithời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có quy địnhhiệu lực trở về trước, thì áp dụng theo quy định đó.”

- Tại Khoản 1, Điều4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sungvề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sửdụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồiđất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định:“1. Tổ chức kinh tế, hộ giađình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính đượcxác định theo chínhsách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trườnghợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất,cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tạithời điểm bàn giao đất thực tế.”

- Ngày 18/12/2007 Bộ Tài chínhcó Công văn số 17236/BTC-QLCS về việc thực hiện Nghị định số 84/2007/NĐ-CP gửi CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh, tại điểm 2 Công văn hướng dẫn thời điểm bàn giao đấtthực tế là thời điểm bàn giao đất trên thực địa sau khi đã giải phóng mặt bằng,được xác định theo biên bản bàn giao đất giữa cơ quan Tài nguyên môi trường vàngười được giao đất. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 200/TCT-VPngày 14/01/2008 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiệnthống nhất các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 17236/BTC-QLCS nêu trên.

Căn cứ các quy định nêu trên,căn cứ nội dung Thông báo số 265/TB-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh BìnhDương về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc giao đất cho Công tyTNHH Vị Hảo, đã dẫn giải cụ thể các cơ sở pháp lý về thời điểm giao đất thực tếdẫn đến kết luận: “Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất thời điểm xác định nghĩa vụtài chính và chính sách cho Công ty TNHH Vị Hảo là thời điểm bào giao đất thựctế (năm 2005) và không phải xác định lại giá nộp tiền sử dụng đất theo giá thịtrường quy định tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ” Vì vậy, Đề nghị Cục Thuế tỉnhBình Dương kiểm tra cụ thể hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng đất để xác định tiềnsử dụng đất Công ty TNHH Vị Hảo phải nộp theo giá đất do UBND tỉnh Bình Dươngquy định tại thời điểm công ty nhận bàn giao đất thực tế theo quy định tại Nghịđịnh số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác địnhgiá đất và khung giá các loại đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Vị Hảo;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT , CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương