BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 808/TCT-CS
V/v miễn thuế sử dụng đất NN đối với hộ nông trường viên.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Trả lời Công văn số 1296/CT-THNVDT ngày 25/9/2007 và Công văn số 1329 CT/THNVDT ngày 28/9/2007 của Cục Thuếtỉnh Nghệ An hỏi về chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộnông trường viên; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, MụcI Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcmiễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị địnhsố 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2003 của Chính phủ bao gồm: “Hộ nông, lâm trườngviên: Là những hộ gia đình, cá nhân có người là cán bộ công nhân viên của Nôngtrường, Lâm trường (bao gồm các doanh nghiệp là Trạm, Trại quốc doanh sản xuấtkinh doanh sản phẩm nông nghiệp hạch toán độc lập) được Nông trường, Lâm trườnggiao khoán đất nông nghiệp ổn định theo hợp đồng kinh tế để sản xuất nông nghiệptheo quy hoạch và được lập sổ bộ thuế đến từng hộ nông trường viên, lâm trườngviên khi giao khoán đất sản xuất nông nghiệp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, hộgia đình, cá nhân có người là cán bộ công nhân viên của nông trường, lâm trường,được nông trường, lâm trường quốc doanh giao khoán đất nông nghiệp ổn định theohợp đồng kinh tế để sản xuất nông nghiệp và được lập sổ thuế đến từng hộ nôngtrường viên, lâm trường viên thì được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồmcả hộ nông, lâm trường viên đã nghỉ hưu mà trước đây họ đã ký hợp đồng với nôngtrường để nhận giao khoán đất dùng sản xuất nông nghiệp và được lập sổ bộ thuế,theo hướng dẫn tại Công văn số 7416/BTC-TCT ngày 06/6/2007 của Bộ Tài chính đếnnay không đủ điều kiện xác định là hộ nông, lâm trường viên nhưng vẫn tiếp tụcthực hiện hợp đồng giao khoán thì được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với hộ gia đình nông trường,lâm trường viên đã nhận khoán của nông trường, lâm trường nay chuyển sang thuêđất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 thì được miễn, giảm tiền thuê đấttheo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II và điểm 3,Mục III Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ vềthu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC .

Trong quá trình tổ chức thực hiệnnếu phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ Anbáo cáo cụ thể để Tổng cục xem xét báo cáo Bộ giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT , CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương