VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8084/VPCP-KTTH
V/v tổ chức hội nghị toàn quốc ngành tài chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13647/BTC-VPngày 12 tháng 11 năm 2008 về việc xin phép tổ chức hội nghị triển khai kế hoạchkinh tế tài chính năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghịcủa Bộ Tài chính tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng