BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 81/BXD-KHTC
V/v: Rà soát thực hiện nhiệm vụ, dự toán NSNN năm 2008 và chuẩn bị lập dự toán NSNN năm 2009 đối với các dự án ODA.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Các đơn vị thực hiện chương trìnhdự án ODA trực thuộc Bộ

Ngày 13/5/2008 Bộ Tài chính có văn bản số 5453/BTC-HCSN vềviệc bố trí vốn đối ứng đối với các dự án ODA. Bộ Xây dựng, yêu cầu các đơn vịthực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các dự án đã được Bộ giao dự toán chi ngân sáchnăm 2008.

- Thực hiện việc rà soát lại các khối lượng công việc sẽtriển khai thực hiện để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện cho cả năm so vớidự toán được giao (bao gồm cả số dư dự toán năm 2007 chuyển sang),

- Trường hợp các dự án có nhu cầu kinh phí thấp hơn, hoặccao hơn dự toán đã giao thì đơn vị báo cáo về Bộ để được điều chỉnh (tăng,giảm) kịp thời, cụ thể như sau:

+ Đối với các dự án sau khi rà soát, nếu có khối lượng phátsinh tăng, yêu cầu đơn vị lập dự toán gửi về Bộ để được bổ sung kinh phí trongnăm 2008.

+ Đối với các dự án có khối lượng đã xác định trong năm2008, nhưng chưa triển khai thực hiện thì báo cáo số dư về Bộ, để Bộ tổng hợpvà giao bổ sung vào dự toán ngân sách năm 2009.

(Chi tiết các dự án của từng đơn vị đính kèm văn bản)

- Thời gian gửi dự toán điều chỉnh về Bộ (Vụ Kế hoạch Tàichính) trước ngày 30/5/2008 để được điều chỉnh kịp thời.

2. Công tác lập dự toán ngân sách năm 2009.

Căn cứ vào nội dung và khối lượng công việc cần triển khai trongnăm 2009 của các chương trình, dự án do đơn vị trực tiếp thực hiện hoặc quản lýđiều phối, Bộ yêu cầu đơn vị lập dự toán vốn đối ứng, vốn nước ngoài năm2009 theo các quy định hiện hành gửi về Bộ trước ngày 30/6/2008 để tổng hợp kếhoạch ngân sách.

Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện cácnội dung trên./.


Nơi nhận:
- Như trên
- TT Đinh Tiến Dũng (để báo cáo)
- Lưu VP, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM2008

Đơn vị: Ban quản lý dự án Hợp phần C

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTCngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

H/phần C: Nghiên cứu nước chưa xử lý (BQLDA hợp phần C- Công ty nước và môi trường VN)

0

170.382.570

170.382.570

* Bộ Tài chính đã thống nhất phần kinh phí phát sinh do kéodài thời gian thực hiện là 364.000.000đ. Đề nghị đơn vị lập dự toán nhiệm vụcần thực hiện trong năm 2008 gửi về Bộ làm căn cứ giao dự toán thực hiện.

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM2008

Đơn vị: Trường cao đẳng nghề cơ giớicơ khí xây dựng số 1

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTCngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề

2.080.000.000

0

2.080.000.000

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM2008

Đơn vị: BQLDA phát triển hạ tầng kỹthuật – Cục Hạ tầng kỹ thuật

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTCngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

I

Các dự án chuyển tiếp

3.157.600.000

3.050.104.279

6.207.704.279

1

Dự án hỗ trợ quản lý nước thải các đô thị thuộc tỉnh.

150.940.000

91.330.107

242.270.107

2

Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt nam (hợp phần D&E)

2.726.660.000

2.958.774.172

5.685.434.172

3

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị cho Dự án thứ 2 phát triển Cấp nước đô thị Việt nam"

280.000.000

0

280.000.000

II

Dự án mới

800.000.000

0

800.000.000

1

Tăng cường năng lực cho Bộ xây dựng trong lĩnh vực nước thải và rác thải rắn đô thị / GTZ (Đức)

800.000.000

0

800.000.000

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM2008

Đơn vị: BQLDA phát triển đô thị– Cụcphát triển đô thị

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTCngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Chương trình tổng thể nâng cấp đô thị Quốc gia -Khu vực thu nhập thấp trong đô thị- Hợp phần của Bộ xây dựng

1.893.000.000

0

1.893.000.000

2

Dự án hỗ trợ kỹ thuật mở rộng lợi ích cho người nghèo thông qua dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung.

164.173.000

0

164.173.000

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM2008

Đơn vị: Văn phòng Bộ- Dự án của VụHạ tầng kỹ thuật đô thị

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTCngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn sử dụng ODA Phần lan – Hợp phần A: Tư vấn dự án

258.477.000

0

258.477.000

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM2008

Đơn vị: Văn phòng dự án EC và Việnkiến trúc, quy hoạch XD đô thị và nông thôn

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTCngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

Chương trình quy hoạch môi trường đô thị Việt nam do EC tài trợ.

2.281.000.000

1.663.944.638

3.944.944.638

1

Văn phòng dự án (EC)

2.081.000.000

1.663.944.638

3.744.944.638

2

Viện kiến trúc, Quy hoạch XD đô thị và nông thôn (Chi Ban chỉ đạo dự án)

200.000.000

0

200.000.000

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM2008

Đơn vị: Văn phòng hỗ trợ hợp phần dựán- Dự án của Vụ khoa học công nghệ

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTCngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Hợp phần: "Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo" thuộc chương trình hợp tác phát triển Việt nam -Đan mạch về môi trường

916.000.000

188.161.299

1.104.161.299

TÌNH HÌNH GIAO DỰ TOÁN THỰC HIỆN NĂM2008

Đơn vị: Văn phòng Bộ- Dự án của Vụquản lý hoạt động xây dựng

(Kèm theo văn bản số 81 /BXD-KHTCngày 20/5/2008 của Bộ xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dự án

Dự toán được giao 2008

Dự toán năm 2007 chuyển sang 2008

Tổng cộng

1

Chuẩn bị dự án: “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng”

60.750.000

0

60.750.000