VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8103/VPCP-QHQT
V/v chủ trương đầu tư dự án nhà máy thép liên hợp của tập đoàn JFE tại tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại văn bảnsố 2886/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2008, ý kiến của Bộ Công thương (văn bảnsố 10605 BCT-CNNg ngày 05 tháng 11 năm 2008), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (vănbản số 8213/BKH-KCN &KCX ngày 11 tháng 11 năm 2008) và của các Bộ, ngànhliên quan, về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thép liên hợp của Tập đoàn JFE(Nhật Bản) tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Tập đoàn JFE lập báo cáo nghiên cứu tiền khảthi Dự án Nhà máy thép liên hợp theo các nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Ngãi tại văn bản nêu trên, qua đó làm rõ những vấn đề chính yếu nhấtliên quan đến việc triển khai Dự án (mục tiêu, quy mô đầu tư, thời hạn và tiến độthực hiện dự án, dự kiến chủng loại sản phẩm, thị trường tiêu thụ, mức độ đầutư trang thiết bị và công nghệ sử dụng, nhu cầu sử dụng năng lượng, khả năngbảo vệ môi trường, yêu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phụ trợ, đền bù giảiphóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực…).

2. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về báo cáonghiên cứu tiền khả thi, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc bổsung Dự án vào quy hoạch phát triển ngành thép đến năm 2025 và quyết định chủtrương đầu tư Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phươngliên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Phạm Gia Khiêm, PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc