VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8106/VPCP-KNTN V/v xử lý khiếu nại của một số hộ dân ở phường 5, 6 TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau)

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Xét Báo cáo số 1995/BC-TTCP ngày 26 tháng 9 năm 2008 củaThanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra việc giải quyết khiếu nại về đất đaicủa một số hộ dân ở phường 5, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Phó Thủtướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo:

Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số1995/BC-TTCP ngày 26 tháng 9 năm 2008. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh CàMau khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, dứt điểm kiến nghị của Thanh traChính phủ trong quý I năm 2009. Giao Thanh tra Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây NamBộ theo chức năng, nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Cà Mau biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng;- Bộ Tài nguyên và Môi trường;- Tỉnh Cà Mau;- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, ĐP, KTN, TTĐT;- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ