BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 811 TCT/DNK
V/v thu thuế đối với hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 41/CT-TTr ngày 03 tháng 03 năm 2004 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu phản ánh vướng mắc về xử lý thuế đối với hộ kinh doanh khoán thuế. Vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật Thuế TNDN; thuế GTGT và thuế TNDN được tính trên doanh thu kinh doanh. Theo quy định tại tiết d, điểm 2.1, phần II Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày 16 tháng 05 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17 tháng 04 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì:

“Các trường hợp nộp thuế theo phương pháp ấn định hoặc theo mức khoản của cơ quan thuế, phải điều chỉnh lại mức thuế phải nộp phát hiện qua kiểm tra”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp kiểm tra doanh thu hộ kinh doanh; nếu doanh thu thực tế trong tháng lớn hơn doanh thu khoán của tháng đó thì cục Thuế phải tính và thu thuế theo mức doanh thu điều tra thực tế (truy thu phần doanh thu tăng thêm so với doanh thu đã khoán). Trường hợp liên tục nhiều tháng đều có doanh thu thực tế cao hơn doanh thu khoán thì phải xem xét điều chỉnh lại doanh thu, mức thuế khoán cho phù hợp với doanh thu thực tế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến