VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8120/VPCP-KTN
V/v giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 3878/TT-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công vănsố 13283/BTC-QLCS ngày 06 tháng 11 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (côngvăn số 4417/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 11 năm 2008) về việc giải quyết vướngmắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dâncư theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm2007 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc hỗ trợ đốivới đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất theo đúngcác quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủnhững vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ninh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Viết Muôn, Các Vụ: KTTH, KNTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý