BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8126 TC/CST
V/v Thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng máy xử lý dữ liệu tự động

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Trans Infotech Vietnam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 0630- 01/CV-TI /2004 ngày 30 tháng 6 năm 2004 hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng của Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận phụ tùng của máy - mã số 8471. Về vấn đề, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Thiết bị mạng truyền dữ liệu, thiết bị đọc thẻ, thiết bị xử lý mã code kèm theo thiết bị đọc thẻ (pinpaid) và thiết bị bảo mật phần cứng thuộc nhóm 2.3.5. Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy (bao gồm cả máy vi tính các loại và các bộ phận của máy vi tính, máy in chuyên dùng cho máy vi tính), thuế giá trị gia tăng 5%.

Bộ Tài chính trả lời để công ty biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ




Quách Đức Pháp