VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8132/VPCP-ĐP
V/v: thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Ủyban Dân tộc

Xétđề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 15/TTr-UBDT ngày 07 tháng 11 năm 2008về kết quả và kế hoạch năm 2009 – 2010 thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợđất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu sốnghèo, đời sống khó khăn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủyban Dân tộc khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cácBộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Vănbản số 5538/VPCP-ĐP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, tổng kết,đánh giá kết quả thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định số134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 và Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày31 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó báo cáo và đề xuấtvới Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiệnChủ trương của Đảng, Chính phủ đối với đồng bào dân tộc.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng