BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 814/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 1717/KVI-TTN-CLngày 17/10/2007, 3410/HQTP-NV ngày 30/10/2007, 3423/HQTP-NV ngày 01/11/2007, 3424/HQTP-NV ngày 01/11/2007, 3612/HQTP-NV ngày 16/11/2007 của Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc phân loại các mặt hàng “phích nước chânkhông, nồi hầm chân không, thiết bị y tế đi kèm theo xe cứu thương, máy in phunFlora LIII 2500, cò bơm trụ bơm xăng, cáp quang dùng trong viễn thông”.

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006, Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Mặt hàng bình lưỡng tính, có lớp giữa là chân không, cótác dụng giữ nhiệt thuộc nhóm 96.17, mã số 9617.00.10.00.

2. Nồi hầm chân không (gồm 2 phần một nồi để nấu, một nồi đểủ, bằng Inox), là đồ dùng trong nhà bếp, thuộc nhóm 73.23, mã số 7323.99.10.00.

3. Các thiết bị y tế phải phân loại tách rời, không phânloại cùng với nhóm 87.03 (bao gồm các loại xe kể cả xe cứu thương, các thiết bịphụ trợ kèm theo xe cứu thương là những thiết bị không thể thiếu của xe là mộtbộ phận của xe. Chỉ những thiết bị được Bộ Y tế quy định trong danh mục thiếtbị chuẩn kèm theo xe mới được phân loại cùng với xe cứu thương).

4. Máy in phun Flora thuộc nhóm 84.43.

5. Cò bơm trụ bơm xăng thuộc nhóm 84.81, mã số8481.80.99.90.

6. Cáp quang: nhóm cáp quang thuộc nhóm 8544.70 chia làm 3loại:

+ 8544.70.10.00: cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyển tiếpvô tuyến, ngầm dưới biển.

+ 8544.70.20.00: cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyển tiếpvô tuyến, trừ các loại ngầm dưới biển.

+ 8544.70.90.00: loại khác.

Nếu xác định cáp quang sử dụng chống sét thì thuộc mã số8544.70.90.00

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minhbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc