BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 815 TCT/DNK
V/v sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 146/CT-NV ngày 24 tháng 02 năm 2004 của Cục Thuế tỉnh Long An phản ánh vướng mắc về sử dụng hoá đơn GTGT của Công ty Cổ phần Mai Linh - Long An; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do đặc thù của hoạt động vận tải tắc xi, khách hàng thường là cá nhân không có nhu cầu lấy hoá đơn nên Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị của Cục Thuế hướng dẫn đơn vị lập hoá đơn GTGT cho doanh thu của tất cả các xe hoạt động trong ngày (kèm theo bảng kê doanh thu của từng xe) theo nội dung công văn số 4610 TCT/NV5 ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn lập bảng kê kèm theo hoá đơn GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến