VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8152/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở bờ tả sông Mã, tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 5051/UBND-KTTCngày 22 tháng 10 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8081/BKH-KTNN ngày 5 tháng 11 năm 2008), Tài chính (công văn số 13487/BTC-ĐTngày 10 tháng 11 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3334/BNN-ĐĐngày 6 tháng 11 năm 2008) về việc trợ kinh phí xử lý sạt lở bờ tả sông Mã, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ động bố trí ngân sáchđịa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đầu tư các công trình xử lýsạt lở bờ tả sông Mã, bảo đảm an toàn đê điều và phòng, chống lụt, bão.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề xuất phương án chunghỗ trợ kinh phí cho các địa phương có khó khăn về ngân sách (trong đó có tỉnhThanh Hóa) để đầu tư xử lý các công trình đê, kè chống sạt lở cấp bách, trìnhThủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhThanh Hóa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng , PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý