VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8153/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (công văn số 3216/UBND-NLN ngày 23 tháng 10 năm 2008; số 3236/UBND-NLN ngày 24 tháng 10 năm2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8150/BKH-KTNN ngày 7tháng 11 năm 2008), Tài chính (công văn số 13763/BTC-ĐT ngày 14 tháng 11 năm2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3341/BNN-TL ngày 7 tháng11 năm 2008) về việc trợ kinh phí đầu tư các công trình kè, hồ chứa nước vàcông trình thủy lợi, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chủ động bố trí ngân sáchđịa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đầu tư các công trình thủylợi, kè chống sạt lở cấp bách theo quy định.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề xuất phương án chunghỗ trợ kinh phí cho các địa phương có khó khăn về ngân sách (trong đó có tỉnh HàGiang) để xử lý các công trình đê điều, thủy lợi cấp bách, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh HàGiang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng , PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý