BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 816 TCT/DNK
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kính gửi:

Xí nghiệp tư nhân cơ khí đúc gang Thanh Sơn
(Mỹ Đồng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 05CV/ĐGTS ngày 20 tháng 2 năm 2004 của Xí nghiệp tư nhân cơ khí đúc gang Thanh Sơn về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3458 TCT/NV6 ngày 25 tháng 9 năm 2003 (bản photocopy gửi kèm theo) gửi Cục thuế thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên (có gửi cho xí nghiệp tư nhân cơ khí đúc gang Thanh Sơn) đề nghị truy thu thuế GTGT đối với sản phẩm phôi đúc đế quạt, nắp bầu quạt theo thuế suất 10%.

Tổng cục thuế trả lời và đề nghị Xí nghiệp chấp hành việc nộp thuế theo đúng quy định của Luật.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến