BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 817/TCT-CS
V/v trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 593/CT-TTrngày 31/8/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh hỏi về việc trích khấu hao tài sản cốđịnh trong thời gian ngừng sản xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1 mụcIII Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính vềthuế TNDN có hướng dẫn:

1.1. Tài sản cố địnhđược trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a)TSCĐ sử dụng cho hoạt độngsản xuất kinh doanh.

b) TSCĐ có đầy đủ hoá đơn, chứngtừ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là TSCĐ thuộc quyền sở hữu của cơ sởkinh doanh.

c) TSCĐ được quản lý, theodõi, hạch toán kế toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độquản lý và hạch toán kế toán hiện hành”.

- Tại điểm 2 Điều 9 Mục III Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấuhao TSCĐ có hướng dẫn: “Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt độngkinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm:

- TSCĐ thuộc dựtrữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quả lý hộ, giữ hộ.

- TSCĐ phục vụcho các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyềnthống, nhà ăn... được đầu tư bằng quỹ phúc lợi.

- Những TSCĐ phụcvụ cho nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ cho hoạt động kinh doanh củariêng doanh nghiệp như đê đập, cầu cống, đường xá... mà Nhà nước giao cho doanhnghiệp quản lý.

- TSCĐ kháckhông tham gia vào hoạt động kinh doanh”.

Căn cứ theo hướngdẫn nêu trên, trong năm 2005 Công ty TNHH tinh bột sắn Tân Châu có thời gian tạmngừng sản xuất 3 tháng để bảo dưỡng sửa chữa máy do không có nguyên liệu sản xuấtthì trong thời gian ngừng sản xuất tài sản cố định không sử dụng cho hoạt độngsản xuất kinh doanh do vậy doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao TSCĐvào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC, Vụ CST, Cục TCDN;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương