VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8172/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Diễn đàn khu vực Đông Nam Á về người cao tuổi

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam(Tờ trình số 78/TTr-UBQGNCT ngày 21 tháng 11 năm 2008) về Phương án tổ chức Diễnđàn khu vực Đông Nam Á “Chiến lược quốc gia về già hóa dân số và thiết lập cácdịch vụ đối với người cao tuổi”, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạonhư sau:

- Đồng ý Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tổ chứcDiễn đàn khu vực Đông Nam Á “Chiến lược quốc gia về già hóa dân số và thiết lậpcác dịch vụ đối với người cao tuổi” vào tháng 12 năm 2008 tại Hà Nội.

- Giao đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Namchỉ đạo tổ chức Diễn đàn đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- Về kinh phí tổ chức Diễn đàn, giao Bộ Tài chính xem xét xửlý cụ thể theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để đồng chí và các cơ quanliên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các thành viên UBQG về NCTVN;
- VP UBQG về NCT (số 2 Ngô Thì Nhậm - HN);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ: TH, KTTH, QHQT, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc