VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8186/VPCP-KGVX
V/v nghiên cứu điều chỉnh chuẩn nghèo

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại côngvăn số 59/TTr-BLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2008 về việc điều chỉnh chuẩn nghèogiai đoạn 2006 - 2010 áp dụng cho năm 2009 - 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngyêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương khẩn trương thực hiện:

1. Điều tra, khảo sát thực tế, sơ kết việc thực hiện chuẩnnghèo hiện hành và những chính sách đang áp dụng cho hộ nghèo và hộ cận nghèo.

2. Trên cơ sở đó, tính cân đối nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo,hộ cận nghèo và dự kiến phương án điều chỉnh chuẩn nghèo, trình Thủ tướng Chínhphủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và cácđịa phương biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT;
Các Vụ: TKBT, KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản