ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 8187/UBND-ĐT
V/v: phân công xét duyệt cấp Giấy chứng nhận đầu tư có liên quan đến lĩnh vực địa ốc.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Tổng công ty thuộc thành phố.

Căn cứ quyết định số 5626/QĐ-UBNDngày 06 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung, điều chỉnhphân công công việc các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệmkỳ 2004 – 2009;
Để công tác xét duyệt cấp Giấy chứng nhận đầu tư có liên quan đến lĩnh vực địaốc được thuận lợi, thống nhất, đồng bộ; Ủy ban nhân dân thành phố chính thứcphân công như sau
:

1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố Nguyễn Trung Tín: Xét duyệt cấp Giấy chứng nhận đầu tư khu vực kinh tế cóvốn đầu tư nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước ngoài ngân sách; trừ cácdự án đầu tư liên quan đến xây dựng địa ốc.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố Nguyễn Hữu Tín: Xét duyệt cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư cóvốn nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước ngoài ngân sách có liên quan đếnxây dựng địa ốc.

3. Các nhiệm vụ khác, các Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 5626/QĐ-UBNDngày 06 tháng 12 năm 2006 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 18 tháng 05 năm2007 về phân công công việc các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các phòng CV, ĐT (2b)
- Lưu: VT, (ĐT-BT), H.190

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân