THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 822/TTg-QHQT V/v Phê duyệt danh mục Dự án do Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3265/BKH-KTĐN ngày 07 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Tác động của biến đổi khíhậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng", do Chính phủ Vươngquốc Đan Mạch tài trợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 805.585 USD(tương đương với 4.470.996 Cua ron Đan Mạch).

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm đinh, phê duyệt vàtriển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);- PTTg Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KTN, TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm