VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 8260/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(công văn số 746/TTr-NHNNm ngày 28 tháng 11 năm 2008) về việc điều hành lãisuất, lãi suất áp dụng đối với Quỹ Tín dụng Nhân dân cơ sở, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2008, Ngân hàng Nhànước Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm Lãi suất cơ bản từ 11%/năm xuống10%/năm, Lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điệntử liên ngân hàng từ 12%/năm xuống 11%/năm, Lãi suất tái chiết khấu từ 10%/nămxuống 9%/năm, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buột bằng đồng Việt Nam từ 10%/nămxuống 9%/năm.

2. Giảm 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiềngửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhànước Việt Nam quy định cụ thể mức giảm đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.

3. Về Lãi suất cho vay áp dụng đối với Quỹ Tíndụng Nhân dân cơ sở, đồng ý như đề nghị tại văn bản nêu trên của Ngân hàng Nhànước Việt Nam.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướngdẫn cho phép các tổ chức tín dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối vớinhững dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,
- Các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, ĐP, TKBT, PL, KG VX, TTĐT, QHQT, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng