VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 833/VPCP-QHQT
V/v Hội nghị Hợp tác và Phát triển lần thứ 4 giữa các tỉnh biên giới VN-Campuchia

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nam Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (côngvăn số 76/TTr-BNG-CA2 -m ngày 25 tháng 01 năm 2008) về việc tổ chức Hội nghị Hợptác và Phát triển giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Hội nghị Hợp tác và Pháttriển giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia lần thứ tư do Phó Thủ tướngthường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng chủ trì.

2. Bộ Ngoại giao:

- Trao đổi với phía Campuchia đểthống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị và chương trình, nội dung,văn kiện thông qua tại Hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan và phía bạnchuẩn bị nội dung và các công việc liên quan đến Hội nghị này.

- Tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định trước khi tổ chức Hội nghị nên trên.

3. Giao các Bộ, ngành và địa phươngcó liên quan chuẩn bị tham luận tại Hội nghị nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c lãnh đạo);
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, các Vụ: ĐP, NC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3); 50

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc