UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8336/UBND-TM
V/v báo cáo tình hình quản lý các Quỹ tập trung trên địa bàn thành phố

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Tài chính thành phố;
- Sở Nội vụ thành phố;
- Các Sở ban, ngành thành phố;
- Các cơ quan Đoàn thể Hiệp hội thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài thành phố;
- Uỷ ban nhân dân 24 quận - huyện.

Để thống nhất quản lý các Quỹ tập trung được huy động trongnhân dân trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thànhphố Hồ Chí Minh tại Công văn số 13/BC-ĐĐB ngày 18 tháng 10 năm 2007 về báo cáogiám sát tình hình quản lý các Quỹ tập trung.

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổquốc thành phố, các cơ quan Báo, Đài, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có cácQuỹ tập trung được huy dộng trong nhân dân báo cáo tình hình quản lý sử dụngcác Quỹ gửi về Uỷ ban nhân dân thành phố (đồng gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ)theo các tiêu chí sau:

- Ngày tháng năm thành lập, cơ quan thành lập (theo Quyếtđịnh..... của.... ), mục đích hoạt động của Quỹ;

- Tổng số vốn hoạt động của Quỹ;

- Tổng số thu, tổng số chi năm 2006 và 09 tháng đầu năm2007;

- Số tồn Quỹ đến 30 tháng 9 năm 2007;

- Hình thức huy động;

- Phương thức hoạt động của Quỹ;

- Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố có trách nhiệmtổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố các Quỹ tập trung được huy độngtrong nhân dân do sở, ngành hoặc đơn vị trực thuộc sở, ngành thành lập.

Riêng Sở Nội vụ có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân thànhphố tình hình quản lý tài chính của các Quỹ tập trung được huy động trong nhândân trên địa bàn thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định thành lập.

3. Đề nghị các cơ quan Đoàn thể, các Hội, Hiệp hội báo cáoUỷ ban nhân dân thành phố tình hình quản lý sử dụng tài chính của các Quỹ tậptrung được huy động trong nhân dân do các cơ quan Đoàn thể, các Hội, Hiệp hộithành lập gửi về Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

4. Giao Uỷ ban nhân dân 24 quận, huyện có báo cáo Uỷ bannhân dân thành phố và yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình quản lýtài chính của các Quỹ tập trung được huy động trong nhân dân về Uỷ ban nhân dânquận, huyện đang quản lý.

5. Yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, Sở Nội vụ, Uỷ banMặt trận Tổ quốc thành phố, các cơ quan báo, đài thành phố, Uỷ ban nhân dân 24quận, huyện tổng hợp báo cáo gửi về Uỷ ban nhân dân thành phố (1 bản), đồng gửiSở Tài chính thành phố (1 bản) trước ngày 10 tháng 12 năm 2007.

6. Giao Sở Tài chính tổng hợp báo cáo của các Sở, ban, ngànhthành phố, của Sở Nội vụ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các cơ quan báo,đài thành phố và Uỷ ban nhân dân 24 quận, huyện trình Uỷ ban nhân dân thành phốtrước ngày 20 tháng 12 năm 2007.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngànhthành phố, các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố triểnkhai thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài