BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 834 TCT/PCCS
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 50 CT/TT-HT ngày 9/2/2004 của Cục thuế Lạng Sơn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu quy định: “Đơn vị sự nghiệp hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có thu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và được hưởng các quyền lợi về miễn, giảm thuế theo quy định hiện hành”.

Tại điểm 1.5, Mục I, Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “... cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ” thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên Đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp có thu nên phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dịch vụ của Đài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Lạng Sơn được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương