BỘ Y TẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 8349/BYT-VP1
V/v xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2007.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty Dược Trung ương III,
- Sở Y tế tỉnh Phú Yên.

Để góp phần hỗ trợ ngành y tếtỉnh Phú Yên khắc phục hậu quả lũ lụt do ảnh hưởng của mưa lũ, Thường trực BanChỉ huy phòng chống Thảm họa và Tìm kiếm Cứu nạn Bộ Y tế yêu cầu Công ty DượcTrung ương III cấp cho Sở Y tế tỉnh Phú Yên 50 cơ số thuốc.

Đề nghị Công ty chuyển hàng tớicác Sở Y tế trước 12 giờ ngày 09/11/2007. Phòng Kế toán (Văn Phòng Bộ)sẽ thanh toán cho Công ty theo hoá đơn đã cấp kèm theo công văn này. Đề nghịcông ty kiểm tra, đảm bảo thuốc đóng trong cơ số còn hạn dùng ít nhất đến hếtnăm 2008.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Hán