BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 837 TCT/PCCS
V/v phân cấp quản lý ĐTNT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hoá

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02 CT/NVT ngày 6/1/2004 của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá hỏi về việc phân cấp quản lý đối tượng nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá thực hiện thí điểm phân cấp 38 doanh nghiệp Nhà nước chủ yếu là các nhà khách, nhà nghỉ của cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp; các công ty cổ phần thương mại cấp huyện... đã được thống kê danh sách kèm theo công văn đề nghị số 02 CT?NVT ngày 6/1/2004 cho các Chi cục thuế huyện, thị quản lý từ ngày 1/1/2004.

Về phân cấp đối tượng nộp thuế, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo Cục thuế cả nước thực hiện việc xây dựng tiêu chí và nội dung phân cấp các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhằm nâng cao năng lực quản lý cải cách thủ tục hành chính trong hành thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương