BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 838/TCT-PCCS
V/v: xử lý vi phạm CBCC thuế làm mất ấn chỉ thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 88/CT-THDT ngày 17/1/2007 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc xử phạt vi phạm cán bộ công chức làm mất ấn chỉ thuế,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về xử phạt đối với hành vi làm mất Biên lai thu phí, lệphí: Tại điều 2, chương 1, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí có quy định:

“Cán bộ, công chức đang thi hành nhiệm vụ, công vụ trong lĩnh vực phí, lệ phí được giao mà có vi phạm hành chính thì không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức."

Tại tiết 4, điều 5, Chương I Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức có quy định cácnguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức:

“Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu cán bộ, công chức có nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vivà chịu hình thức kỷ luật cao hơn một mức.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cán bộ, công chứcthuế được giao nhiệm vụ quản lý biên lai thu phí, lệ phí mà làm mất biên laithu phí, lệ phí thì không bị xử phạt theo Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 nêu trên mà bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ công chức. Căn cứ vào tình hình thực tế và mức độ vi phạm của cán bộ công chức mà áp dụng một trong các hình thức xử phạt quy định tại điều 8, mục I, Chương II, Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luậtcán bộ công chức.

2/ Về xử phạt đối với hành vi làm mất biên lai thuế, hoáđơn: Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 13344/BTC-TCT ngày 24/10/2005 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành vi làm mất ấn chỉ thuế. Trường hợp cán bộ, công chức thuế làm mất hoá đơn thì không thuộc phạm vi điều chỉnh công văn số 13344/BTC-TCT ngày 24/10/2005 nêu trên mà bị xử lý theo Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương