BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 839 TCT/PCCS
V/v miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 2332 CT/KH-NV ngày 10/09/2003 của Cục thuế tỉnh Phú Yên nêu một số vướng mắc về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, Mục II, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, nếu phát hiện cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư có hành vi quyết toán thuế TNDN không đúng thực tế sản xuất, kinh doanh hoặc có hành vi khai man thì cơ quan thuế xem xét xử lý như sau: “Nếu dự án đầu tư đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn được giải quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ quy định. Tuỳ theo lỗi của cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế áp dụng các mức xử phạt hành chính đối với hành vi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng thực tế hoặc khai man của cơ sở sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, phát hiện doanh nghiệp A và doanh nghiệp B có hành vi khai man trốn thuế (ghi hoá đơn thấp hơn số tiền được thanh toán, bán hàng không xuất hoá đơn) trong thời gian được miễn thuế TNDN tì cơ quan thuế vẫn giải quyết miễn thuế TNDN bao gồm cả số tiền thuế TNDN là 50 triệu đồng mà doanh nghiệp đã khai man trốn thuế cho hai doanh nghiệp trên theo đúng chế độ quy định, đồng thời hai doanh nghiệp nêu trên sẽ bị phạt vi phạm về hành vi khai man trốn thuế (truy thu thuế và phạt theo lần thuế).

Đề nghị Cục thuế tỉnh Phú Yên căn cứ vào các quy định hiện hành để xử lý hành vi trốn thuế giá trị gia tăng, vi phạm hoá đơn chứng từ đối với hai doanh nghiệp A và B.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương