BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 843/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng 1

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Ngày27/01/2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có công văn số 05/TT đề nghị LiênBộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính thoả thuận xếp doanh nghiệphạng I đối với Công ty Muối Ninh Thuận thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ quyđịnh tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhànước và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH - BTC ngày 04/04/2002, báo cáo quyếttoán tài chính năm 2002, năm 2003 và kế hoạch năm 2004 thì Công ty MuốiNinh Thuận đủ điểm xếp doanh nghiệp hạng I.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội dự thảo công văn trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,đề nghị Bộ Tài chính tham gia ý kiến để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihoàn chỉnh văn bản trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng