BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 843 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Chi nhánh Công ty XNK INTIMEX tại Đà Nẵng

Trả lời công văn số 48/INDNG ngày 25 tháng 2 năm 2004 của Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại Đà Nẵng về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại tiết d “điều kiện, thủ tục để được khấu từ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu”, điểm 1.2, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Một trong các điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT phải có “Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu”.

Đề nghị của Công ty về thời gian hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu vào kho ngoại quan, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để xem xét, nghiên cứu.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Intimex tại Đà Nẵng biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc