BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 845 TCT/DNNN
V/v khấu từ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 110CT/NV ngày 5 tháng 2 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT dịch vụ in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại điểm 1.2c, mục III, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì:

+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

+ Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở không hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu trừ, thì thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ này được kê khai tạm tính hàng tháng, khi quyết toán năm cơ sở phải tính lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ doanh số của năm quyết toán.

Như vậy, số thuế GTGT đầu vào các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ tháng 11, tháng 12 năm 2003 của Xí nghiệp in Khánh Hoà đã được phân bổ, hạch toán và tính vào chi phí nguyên liệu nói riêng và chi phí kinh doanh nói chung; khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo phương pháp nêu trên. Do đó, từ 1/1/2004 không xử lý khấu trừ thuế GTGT đầu vào của nguyên liệu mua vào trước ngày 1/1/2004.

Từ 1/1/2004 dịch vụ in các sản phẩm không chịu thuế (quy định tại điểm 13, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và áp dụng thuế suất 5%; cơ sở kinh doanh dịch vụ này chỉ được kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 1/1/2004 để phục vụ cho hoạt động in các sản phẩm không chịu thuế nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà được biết và thông báo để đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Lý luận hàng hoá sức lao động theo C.Mác

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc