BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 847/BXD-HĐXD
V/v : Thay đổi giải pháp thiết kế cọc nhà máy xử lý nước thải TP HCM

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi : Ban QLDA Đại lộ Đông -Tây và Môi trường nước thành phố

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số1019 KH/2008 ngày 09/ 4/2008 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông -Tâyvà Môi trường nước thành phố đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định việc điều chỉnhgiải pháp thiết kế cọc BTCT tại khu vực nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Cảithiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé - Đôi -Tẻ giai đoạn II , kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh nền móng trạm xử lýnước thải .

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau :

- Dự án Cải thiện môi trường nướcthành phố Hồ Chí Minh lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn II đã đượcBộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 2194/BXD-KSTK ngày26/10/2005. Trong đó, phần móng sử dụng cọc BTCT vuông tiết diện 40cmx40cm. Naytrong hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh, cọc vuông được chuyển thành cọc tròn đườngkính 45cm. Việc thay đổi này chỉ là điều chỉnh cấu tạo cọc về tiết diện , khônglàm thay đổi giải pháp thiết kế nền móng ( dùng móng cọc, chiều dài không đổi,tiết diện tương đương) , không ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư, nên không phải thẩmđịnh lại thiết kế cơ sở.

- Trong văn bản số 1019 KH/2008,nêu lý do thay đổi tiết diện cọc để tăng khả năng chịu lực ngang của cọc, tránhtình trạng cọc bị dịch chuyển như trong giai đoạn I. Chủ đầu tư cần cân nhắc hiệuquả của việc thay đổi tiết diện cọc. Để tránh tình trạng cọc bị dịch chuyển nhưtrong giai đoạn I, chủ đầu tư phải tổ chức nghiên cứu và áp dụng các biện phápnêu trong hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa sự cố thi công hố đào trong vùng đất yếu ban hành kèm theo quyết định số 1338/QĐ-BXD ngày 27/9/2006 của Bộ Xây dựng.

Nơi nhận :
- Như trên
- Công ty Viwase (TV thiết kế)
- Lưu VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên