BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 85/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán giá trị khối lượng phát sinh trong hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

Kínhgửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

Trả lời Văn bản số 467/SGTVT-QLDA ngày 4/6/2008 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang về việcthanh toán khối lượng phát sinh để bổ sung giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình, đối với hợp đồng xây dựng có khối lượng công việcphát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặckhối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì Bên giao thầuvà Bên nhận thầu thống nhất xác định theo các nguyên tắc quy định trong hợpđồng về đơn giá các khối lượng phát sinh. Trường hợp, sử dụng vốn ngân sách nhànước, chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt đơngiá các công việc phát sinh và thanh toán khối lượng phát sinh. Vì vậy, việc bổsung giá hợp đồng đối với khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% theo Vănbản số 467/SGTVT-QLDA có giảm trừ phần trăm theo tỷ lệ giảm giá trong hồ sơtrúng thầu so với giá gói thầu được duyệt hay không, các bên căn cứ vào quyđịnh trong hợp đồng đã được ký kết về đơn giá các khối lượng phát sinh để thựchiện.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang trao đổi với Sở Xây dựng đểtổ chức thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm văn Khánh