BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8501/BGTVT-BCĐDD
V/v: Chuẩn bị họp lần 2 Ban Chỉ đạo di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ quyết định số 1453/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2008 của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải - Trưởng ban chỉ đạo về việc Ban hành Quy chế hoạtđộng của Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn vàNhà máy đóng tàu Ba Son;

Thực hiện Thông báo số 219/TB-BCĐ ngày 27/5/2008 của Ban chỉđạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàuBa Son về kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 12tháng 5 năm 2008;

Để chuẩn bị cho cuộc họp lần 2 của Ban chỉ đạo đạt kết quảtốt, đề nghị các đồng chí lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạocác Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo có báo cáo tổng hợp:

(i) Kết quả thực hiện của các Tổ công tác phục vụ quy hoạchdi dời theo thông báo cuộc họp số 219/TB-BCĐ ngày 27/5/2008 về kết quả cuộc họpBan Chỉ đạo di dời lần 1.

(ii) Đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạntiếp theo, những vấn đề khó khăn, tồn tại và giải pháp tháo gỡ phục vụ công tácdi dời cần thông qua Ban Chỉ đạo.

Đề nghị các Quý Cơ quan, các đồng chí lãnh đạo thành viênBan Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các Tổ công tác triển khai báo cáo và gửi về BộGTVT (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) trước ngày 30/11/2008, để tổng hợp báocáo Ban Chỉ đạo trong cuộc họp lần 2 theo Quy chế hoạt động của Ban./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo (Để b/c);
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, KH&CN, XD, QP;
- UBND các Tỉnh: Đồng Nai, BR-VT;
- Các Tổ công tác giúp việc BCĐ;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGPHÓ BAN CHỈ ĐẠOTrần Doãn Thọ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈĐẠO

- Ông Hồ Nghĩa Dũng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải- Trưởng ban.

- Ông Trần Doãn Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải- Phótrưởng ban thường trực.

- Ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh -Phó trưởng ban.

- Ông Trần Ngọc Thới - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- VũngTàu- Phó trưởng ban.

- Ông Đinh Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Phótrưởng ban.

- Ông Nguyễn Công Nghiệp - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Phótrưởng ban.

- Ông Phạm Hồng Lợi - Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng- Uỷ viên.

- Ông Nguyễn Văn Liên - Thứ trưởng Bộ Xây dựng- Uỷ viên.

- Ông Trần Thế Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường- Uỷ viên.

- Ông Nguyễn Văn Lạng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ- Uỷ viên.

- Ông Trương Văn Đoan - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư -Uỷ viên.

- Ông Vương Đình Lam - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Uỷviên.

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính;

- Sở Giao thông vận tải - TP. HCM.