BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8507/BGTVT-KHĐT
V/v: Tham gia ý kiến đối với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí khu vực Nam Bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Bộ Công thương.

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 9777/BCT-NL ngày13/10/2008 của Bộ Công thươngvề việc góp ý Quy hoạch tổng thể phát triểnngành công nghiệp khí khu vực Nam Bộ gửi kèm Báo cáo túm tắt quy hoạch;

Sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thống nhất sự cần thiết và định hướng cơ bản của quyhoạch ngành công nghiệp khí khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, chỉ nên xác định là quyhoạch sản phẩm chủ yếu thuộc chuyên ngành tại khu vực chứ không phải là"quy hoạch tổng thể", đồng thời xem xét gắn kết quy hoạch này trongQuy hoạch tổng thể phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2020, định hướngđến năm 2030.

2. Đối với chuyên ngành GTVT, Quy hoạch phát triển ngànhcông nghiệp khí khu vực Nam Bộ có liên quan đến quy hoạch các cảng chuyên dụngkhí, giao cắt giữa các tuyến ống dẫn khí đối với luồng tàu biển, luồng tuyếnthủy nội địa, các tuyến đường bộ..., trong dự thảo chương trình chưa thể hiệnchi tiết, đề nghị làm rõ; đồng thời Bộ Giao thông vận tải đề nghị có sự phốihợp khi có kế hoạch triển khai cụ thể và có thỏa thuận của cơ quan có thẩmquyền quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT trước khi triển khai dự án.

Trên đây là ý kiến tham gia của Bộ Giao thông vận tải đốivới Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí khu vực Nam Bộ đểBộ Công thương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Các Cục: HHVN, ĐBVN, ĐSVN, ĐTNĐVN;
- Lưu VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Doãn Thọ