BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8531/BGTVT-TC
V/v: Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thuế tài nguyên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Bộ Tài chính.

Ngày 31 tháng 10 năm 2008, BộTài chính có công văn số: 13075/BTC- CST về việc xin ý kiến góp ý về dự thảoNghị định của Chính phủ quy định về thuế tài nguyên. Về vấn đề này, Bộ Giaothông vận tải có ý kiến như sau:

Trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ GTVT cơ bản thống nhất với nội dungbản dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháplệnh thuế tài nguyên (sửa đổi). Tuy nhiên đề nghị Bộ Tài chính xem xét kỹ việctăng thuế đối với những khoáng sản không kim loại dùng làm vật liệu xây dựngthông thường (theo dự thảo: đối với đất san lấp, xây đắp công trình thuế hiệnhành 1% tăng lên 3%; đối với cát, sỏi... thuế hiện hành 4% tăng lên 6%) đểtránh ảnh hưởng nhiều tới chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp.

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVTđể Bộ Tài chính xem xét quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên; - Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Hồng Trường