BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8532/BGTVT-TC
V/v: Xử lý tài sản thu hồi từ dự án hoàn thành.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 2489/ĐS-RPMUngày 13/11/2008 của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam về việc xin giữ lại tài sảnthu hồi từ các dự án hoàn thành: Dự án “Khôi phục 10 cầu trên tuyến đường sắtHà Nội – thành phố Hồ Chí Minh” và Dự án “Các hạng mục bổ sung Dự án Khôi phục10 cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh” (Chi tiết như phụlục kèm theo).

Về số tài sản này, Bộ Tài chính đã có văn bản số 12535/BTC-QLCS ngày 01/10/2005 cho bán đấu giá thu tiền nộp Ngân sách Nhà nước.Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 3895/QĐ-BGTVT ngày17/10/2005 giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức bán đấu giá số tàisản trên thu tiền nộp Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay theo báo cáo củaTổng công ty Đường sắt Việt Nam tại văn bản số 2489/ĐS-RPMU ngày 13/11/2008 thì đây là các thiết bị chuyên dùng, đặc chủng cho ngành đường sắt và Ban quản lýcác dự án đường sắt đã tổ chức 3 phiên bán đấu giá nhưng đều không có kháchhàng tham gia. Mặt khác, hiện nay Ban quản lý các dự án đường sắt được giaoquản lý Dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – thành phố HồChí Minh” cũng có nhu cầu sử dụng các thiết bị trên. Vì vậy, để tiết kiệm chiphí đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính cho phép không tổchức bán đấu giá mà tạm giao số tài sản trên cho Ban quản lý các dự án đườngsắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý để phục vụ cho Dự án“Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh”. Saukhi Dự án hoàn thành Ban quản lý các dự án đường sắt có trách nhiệm thực hiệnkiểm kê, thu hồi và xử lý theo quy định tại Thông tư 116/2005/TT-BTCngày19 /12/2005 của Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Quản lý công sản - Bộ TC;
- Tcty Đường sắt Việt Nam;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

BẢNG CHI TIẾT TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ BỘ TÀICHÍNH TẠM GIAO CHO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT

(Đính kèm văn bản số /BGTVT-TC ngày /11/2008 của Bộ GTVT)

TT

Tên thiết bị

Số lượng (bộ)

1

Bộ thiết bị hàn ga hơi ép TGP5

01

2

Bộ thiết bị hàn nhiệt nhôm

01

3

Đoàn goòng vận chuyển ray hàn dài kèm đầu máy

01

4

Thiết bị điều chỉnh khe hở ray

01

5

Thiết bị ghi nhiệt độ ray và môi trường

01

6

Thiết bị kẹp tạm ray

02

7

Giá sàng ray

60

8

Dụng cụ tháo + lắp phụ kiện Pandrol

62