VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 855/VPCP-QHQT
V/v Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đi công tác tại Pháp và Anh

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội (công văn số 638/QHQT ngày 30 tháng 1 năm 2008), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiếnnhư sau:

- Đồng ý Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Mai Trọng Nhuận đicông tác tại Anh (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 2 năm 2008) và Pháp (từ ngày 20đến ngày 24 tháng 2 năm 2008).

- Phía Pháp đài thọ vé máy bay Hà Nội-Paris-Hà Nội và cácchi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian ở Pháp.

- Đại học Quốc gia Hà Nội chịu chi phí vé máy bayParis-Norwich (Anh)-Paris và các chi phí đi lại, ăn, ở tại Anh và các chi phíkhác theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc