BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 86/BXD-QLN
V/v Trả lời Công văn số 47/CV-BC của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ

Trả lời Công văn số 47/CV-BC ngày 17/9/2008 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ đềnghị hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nướccho thuê theo giá mới (Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủtướng Chính phủ “Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữunhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại”), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, chưa có quy định vềviệc tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chothuê theo giá mới nêu trên. Đề nghị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và pháttriển nhà Phú Thọ tiếp tục thực hiện việc thu nộp khấu hao cơ bản theo quy địnhtại Thông tư số 09/TC-TT ngày 10/02/1993 của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà